Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení Vašeho prohlížeče. ok, rozumím

Rajkamenu.cz drahé kameny, minerály a šperky z kamenů

Košík je prázdný

Reklamace

Reklamační řád

1) Odpovědnost dodavatele za vady se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění. Pokud není uvedeno jinak, je poskytována záruka na zboží v zákonné délce trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

2) Spotřebitel je povinen si dodané zboží při převzetí důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o zjištěných vadách. Na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nebude brán zřetel. Převzetím zboží se rozumí jeho převzetí od dodavatele, držitele poštovní licence či smluvního přepravce. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem dodacího (přepravního) listu či jiného příslušného dokumentu. Svým podpisem zároveň stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku. Má-li zboží jakékoli zjevné vady v okamžiku převzetí nebo nesouhlasí-li druh zboží nebo jeho množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě či jiném příslušném dokumentu. Je-li zboží poškozené, může spotřebitel převzetí odmítnout. V případě, že zboží při převzetím spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má spotřebitel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele, buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

3) Reklamaci lze uplatnit vůči dodavateli

a) poštou na adrese místa provozovny dodavatele Marek Červenka, Koterovská 20, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí

b) e-mailem na adrese admin@rajkamenu.cz

c) osobně na adrese Koterovská 20, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí

4) Spotřebitel je povinen při reklamaci jednoznačně identifikovat příslušnou kupní smlouvu (uvést: číslo a den objednávky, datum převzetí zboží) a doložit, že je osobou oprávněnou k uplatnění reklamace (doložením dokladu o vlastnictví zboží – např. fakturou) a dále uvést stručný popis vad, nejlépe s fotodokumentací).

5) Dodavatel je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 ti dnů ode dne, kdy uplatnění reklamace došlo dodavateli. Dodavatel vyrozumí spotřebitele o vyřízení reklamace telefonicky, e-mailem nebo poštou ve lhůtě pro vyřízení reklamace a dále vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace a to e-mailem ve lhůtě pro vyřízení reklamace.

6) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a dodavatel povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může spotřebitel požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

7) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

8) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

9) Dodavatel neodpovídá za vady způsobené zejména:

nesprávným užívání či skladováním zboží
neodborným zásahem do zboží nebo zanedbáním nezbytné údržby zboží, mechanickým nebo chemickým poškozením
nedodržením předepsaných nebo obvyklých způsobů užívání včetně nadměrného zatěžování a užívání v rozporu s technologickými či jinými podmínkami užívání zboží.